رامسر-سادات شهر-خ شهيددستغيب(1000مترزمين-حق ساخت ومابقى بافروشنده است-عرصه واعيان-بادوسندمشاع(جمع ششدانگ)يك باب مغازه 10*2شايدبيشتر-يك باب مغازه10*4شايدبيشتر-باامتيازات كامل وكاربرى تجارى ومسكونى.قيمت :يك ميلياردوپانصدهزارتومان. (پيرسيدى09358797664) منبع : تبلیغات املاک و مستغلات(AmlakGhasedak)تبليغات املاك تجارى ومسكونى
برچسب ها : تجارى ومسكونى